Wagi CAS
Twój koszyk jest pusty.
Przejdź do koszyka

Warunki gwarancji

 1. GWARANT (CAS Polska) udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży produktu użytkownikowi końcowemu, jednakże nie dłuższej niż 30 miesięcy od daty wydania towaru z magazynu GWARANTA. Gwarancja na elementy ulegające zużyciu eksploatacyjnemu np. głowice drukujące, noże itp. wynosi 12 miesięcy. Akumulatory i zasilacze dostarczane wraz z urządzeniami objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy, natomiast baterie nie podlegają gwarancji.
 2. Rejestracja produktu w serwisie internetowym CAS Polska zapewnia wydłużenie okresu gwarancji do 36 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne pozostaje bez zmian.
 3. Karta gwarancyjna jest wypełniana przez:
  1. GWARANTA – w momencie wydania produktu z magazynu,
  2. SPRZEDAWCĘ – w dacie sprzedaży urządzenia do użytkownika końcowego.
 4. W okresie gwarancji GWARANT zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy uszkodzonego produktu pod warunkiem, że:
  1. uszkodzenie nie powstało w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania,
  2. wraz z produktem została dostarczona prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna oraz kopia dokumentu zakupu przez użytkownika,
  3. produkt dostarczony do Serwisu Centralnego nie nosi jakichkolwiek śladów ingerencji lub modyfikacji dokonanych przez osoby nieupoważnione, a plomby zostały nienaruszone,
  4. produkt został dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym do Serwisu Centralnego. W razie braku oryginalnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w trakcie transportu ponosi reklamujący.
 5. Klient zgłasza usterkę do Serwisu Centralnego w sposób opisany w serwisie internetowym GWARANTA (www.wagiCAS.pl). Niezastosowanie się do zasad określonych przez GWARANTA może narazić użytkownika na dodatkowe koszty, które nie podlegają zwrotowi.
 6. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym jednak 14 dni roboczych od daty dostarczenie uszkodzonego produktu do Serwisu Centralnego lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego wskazanego przez GWARANTA. Okres ten może ulec wydłużeniu do 28 dni roboczych jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych spoza Europy.
 7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od GWARANTA, takich jak: urazy mechaniczne (w szczególności w przypadku wag upadek ładunku na szalkę lub mechanicznego uszkodzenia głowicy drukującej), zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. etykiet termicznych bez atestu GWARANTA), jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, w tym użycie innego osprzętu niż zalecany przez producenta.
 8. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np.: zainstalowanie produktu, programowanie, konserwacja etc.
 9. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie.
 10. GWARANT, Serwis Centralny ani Autoryzowany Punkt Serwisowy nie będą ponosić odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze sił wyższego rzędu.
 11. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem wymaganym do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej. Brak podpisu klienta akceptującego powyższe zasady może stanowić podstawę odmowy realizacji naprawy gwarancyjnej.