Wagi CAS
Twój koszyk jest pusty.
Przejdź do koszyka

Legalizacja wag

Znak metrologiczny „M” jest oznaczeniem wagi objętej prawną kontrolą metrologiczną elektronicznej i posiadającej legalizację.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawnej kontroli metrologicznej, legalizacji muszą zostać poddane wagi używane w następujących obszarach zastosowań:

  • W ochronie życia, zdrowia oraz środowiska.
  • W ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  • W ochronie praw konsumenta.
  • Podczas poboru podatków, opłat oraz wszelkich należności budżetowych, przy wyznaczaniu upustów, wynagrodzeń, kar umownych
    i odszkodowań oraz dodatkowo przy ustalaniu i pobieraniu przybliżonych należności i świadczeń.
  • Podczas dokonywania kontroli celnej
  • Podczas wszelkiego obrotu handlowego

Legalizacja wagi jest to potwierdzenie wydawane uprawniony organ urzędowy, że dana waga dokonuje pomiaru ciężaru z dokładnością określoną
na tabliczce znamionowej, mające postać określonego przepisami oznaczenia umieszczonego na tabliczce znamionowej wagi lub w jej pobliżu.

Do każdego egzemplarza nowej wagi, która została poddana przez producenta Ocenie Zgodności, użytkownik otrzymuje dokument: Deklaracja Zgodności CE, stanowiący dodatkowe potwierdzenie faktu przeprowadzenia Oceny Zgodności urządzenia o numerze seryjnym wskazanym w tym dokumencie. Dokument Deklaracji Zgodności CE należy zachować, na wypadek zatarcia lub zniszczenia oznaczeń urzędowych określających ważność legalizacji, umieszczonych na urządzeniu.

Ocena Zgodności wag wagi objętych prawną kontrolą metrologiczną: 

Obecnie stosowane oznaczenia:

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (wyprodukowane lub zaimportowane) po 20 kwietnia 2016r, które zostały poddane ocenie zgodności przez producenta, muszą być oznaczane literą M, umieszczoną w prostokątnej ramce, wraz z dwoma ostatnimi cyframi roku, w którym urządzenie zostało poddane ocenie zgodności.

Przykład:Oznaczenia stosowane do 19 kwietnia 2016:

Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (wyprodukowane lub zaimportowane) do 19 kwietnia 2016, które zostały poddane ocenie zgodności przez producenta, były oznakowane z czarną literą M na zielonym tle, wpisaną w kwadrat o boku min. 12.5mm.

Przykład:


Wszystkie wagi wprowadzone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej do dnia 19 kwietnia 2016r. włącznie, posiadają oznakowanie przedstawione powyżej.

W obu wersja oznakowania występuje również czterocyfrowy numer Jednostki Notyfikowanej, nadzorującej proces produkcji i oceny zgodności.
W przypadku wag wyprodukowanych przez CAS Corporation jest to numer: 0122 (Holenderska Jednostka Notyfikowana: NMi CERTIN B.V.).

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej:

Okresy ważności legalizacji wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności:

Sposób oznakowania nie ma wpływu na określenie terminu zgłaszania danej wagi nieautomatycznej po raz pierwszy do legalizacji ponownej. Wyznacznikiem określającym ten terminu jest oznaczenie roku przeprowadzenia oceny zgodności.

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności, jest obecnie określony
w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. „W sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”, które weszło w życie z dniem 2019.04.27 opublikowanym w Dz.U. 2019 poz. 759,

Link do Rozporządzenia: https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000759

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem oraz interpretacją tego Rozporządzenia przedstawioną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, terminy zgłaszania wag nieautomatycznych po raz pierwszy do legalizacji ponownej, po dokonaniu oceny zgodności, określone są w sposób następujący:

Dla wag Ocenie Zgodności w roku 2018 lub wcześniej, zgodnie z § 44. Rozporządzenia:
Dla wag nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2019 (z oznaczeniem: M 19 oraz wag nieautomatycznych, które będą poddawane ocenie zgodności w latach kolejnych:
Dla wag poddanych Ocenie Zgodności do końca roku 2018 włącznie, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po trzech latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności.

 

Dla wag nieautomatycznych, które zostały poddane Ocenie Zgodności do końca 2018 roku, stosuje się trzyletni termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej (zgodnie z wcześniej obowiązującym Rozporządzeniem).

Przykład:

Dla wag nie nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2018, posiadających oznaczenie: M 18, termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej upłynie 30 listopada 2021 roku (wagę należy zgłosić do legalizacji ponownej przed upływem tej daty).

Jednocześnie przypominamy, że dodatkowym dokumentem potwierdzającym fakt przeprowadzenia Oceny Zgodności jest dokument Deklaracji Zgodności CE, który jest dołączony do urządzenia.

Dokument ten należy zachować na wypadek zatarcia lub zniszczenia oznaczeń urzędowych określających ważność legalizacji, umieszczonych na urządzeniu.


Dla wag poddanych Ocenie Zgodności od początku roku 2019, termin zgłaszania po raz pierwszy do legalizacji ponownej upływa po dwóch latach licząc od 30 listopada roku, w którym dokonano oceny zgodności.

 

W porównaniu z poprzednio obowiązującą regulacją termin ten, uległ skróceniu z trzech do dwóch lat, zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem.


Przykład:

Dla wag nie nieautomatycznych poddanych Ocenie Zgodności w roku 2019, posiadających oznaczenie: M 19, termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej upłynie 30 listopada 2021 roku (wagę należy zgłosić do legalizacji ponownej przed upływem tej daty).

Jednocześnie przypominamy, że dodatkowym dokumentem potwierdzającym fakt przeprowadzenia Oceny Zgodności jest dokument Deklaracji Zgodności CE, który jest dołączony do urządzenia.

Dokument ten należy zachować na wypadek zatarcia lub zniszczenia oznaczeń urzędowych określających ważność legalizacji, umieszczonych na urządzeniu.

 

Wagi nieautomatyczne poddane ocenie zgodności w roku 2016, z oznaczeniem 16 (w tym roku występowały dwa rodzaje oznaczeń), niezależnie od sposobu oznaczenia, powinny być zgłoszone do pierwszej legalizacji ponownej najpóźniej do 30 listopada 2019r.

     

Termin zgłaszania wag nieautomatycznych do kolejnej Legalizacji Ponownej.

Dla wag nieautomatycznych, które były już poddawane Legalizacji Ponownej, termin zgłaszania do kolejnej Legalizacji Ponownej nie uległ zmianie.  Pierwsza Legalizacja Ponowna oraz kolejne Legalizacje Ponowne mają ważność określoną, jako 25 miesięcy, licząc od daty dokonania takiej legalizacji.

Oznaczenia terminu ważności legalizacji ponownej:

Oznaczenie składa się z następujących elementów (przykład):


a. Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej do dnia 31.12.2017, znaki naklejone na wadze określają moment przeprowadzenia tej legalizacji, a jej termin ważności upływa po 25 miesiącach, licząc od pierwszego dnia miesiąca daty legalizacji określonej przez znaki naklejone na wadze.

Przykład 1:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej poddanej legalizacji ponownej w kwietniu 2017, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upłynął w dniu 30.04.2019.

b. Dla Legalizacji Ponownej przeprowadzanej od dnia 01.01.2018, termin jej ważności określają w sposób bezpośredni znaki naklejone na wadze.

Przykład 2:

Oznaczenie wagi nieautomatycznej poddanej legalizacji ponownej w kwietniu 2019, której termin zgłoszenia do kolejnej Legalizacji Ponownej upłynie w dniu 30.04.2021.